STATUT ČESKO-NĚMECKÉ NOVINÁŘSKÉ CENY 2019

 

Preambule
Veden snahou podpořit českojazyčné a německojazyčné novinářky a novináře, kteří bez předsudků a diferencovaně informují o sousední zemi a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi občany České republiky a Spolkovou republikou Německo, vypisuje Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond (ČNFB) ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR a Německým svazem novinářů (DJV) Česko-německou novinářskou cenu.

 

I. Kritéria udělení ceny
Ceny budu uděleny za nejlepší publikované příspěvky, které mimo rámec běžného zpravodajství osvětlují dění a události v jedné či druhé zemi, vzájemné vztahy obou zemí nebo jejich soužití v Evropě.

Příspěvky by měly probouzet zájem o sousední zemi, rozšiřovat poznání její společnosti, politiky, hospodářství, dějin a kultury a přibližovat každodenní život lidí na druhé straně hranice. Zvláště vítané jsou příspěvky vycházející z rešerší přímo na místě.


II. Kategorie cen a jejich výše
Cena se bude udělovat v kategoriích text, audio a multimédia. Odměněn bude pouze jeden příspěvek v českém jazyce a jeden příspěvek v německém jazyce v každé ze tří kategorií. Příspěvek musí být poprvé zveřejněn mezi 1. 7. 2018 a 30. 6. 2019.
 

II. 1 Kategorie text
Odměněn bude vždy nejlepší psaný příspěvek, zveřejněný v tištěném médiu nebo na internetu. Autor vítězného příspěvku (resp. autorská dvojice) bude oceněn finanční odměnou ve výši 2000 euro.

II. 2 Kategorie audio
Odměněn bude vždy nejlepší audio příspěvek, zveřejněný v rozhlasovém vysílání nebo na internetu. Délka příspěvků nesmí přesáhnout 55 minut. Autor vítězného příspěvku (resp. autorská dvojice) bude oceněn finanční odměnou ve výši 2000 euro.

II. 3 Kategorie multimédia
Odměněn bude vždy nejlepší televizní či multimediální příspěvek, odvysílaný v televizi nebo zveřejněný na internetu. Délka příspěvků nesmí překročit 45 minut. Autor vítězného příspěvku (resp. autorská dvojice) bude oceněn finanční odměnou ve výši 2000 euro. 

II. 4 Zvláštní cena Mileny Jesenské
Zvláštní cenou Mileny Jesenské bude odměněn jeden český nebo jeden německý příspěvek, jenž se bude zvláště přínosným způsobem a se vztahem k aktuálnímu dění věnovat tématům, jako je občanská odvaha, multikulturním porozumění nebo tolerance mezi oběma zeměmi a jejich soužití v Evropě. Touto zvláštní cenou mohou být oceněny příspěvky ze všech tří výše uvedených kategorií. O zvláštní cenu není možné se přímo ucházet. Autor příspěvku vítězného příspěvku (resp. autorská dvojice) bude oceněn finanční odměnou ve výši 2000 euro.


II.5 Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost
Tímto zvláštním oceněním budou oceněni novinářky a novináři, kteří se v delším časovém období a mimořádným způsobem zasloužili o diferencované zpravodajství o sousední zemi a/nebo o společném soužití Čechů a Němců v Evropě.
Touto cenou může být oceněna kontinuální činnost jednotlivých novinářů, ale také novinářské formáty, které si kladou za cíl lepší porozumění mezi lidmi obou zemí.
O toto ocenění se nelze ucházet sám za sebe. Na toto ocenění mohou být novinářky a novináři popř. novinářské formáty nominováni třetími osobami. 

Zvláštní ocenění nemusí být uděleno každý rok. Rozhodnutí, zda bude zvláštní ocenění uděleno, je na zvážení poroty. 

Zvláštní ocenění je čestné a není dotováno.

II. 6
Ceny v jednotlivých kategoriích budou zdaněny dle příslušných zákonů České republiky.

III. Přihlašování příspěvků do soutěže
III. 1

Přihlášené příspěvky musí být poprvé publikovány v českojazyčném nebo německojazyčném médiu v období mezi 1. červencem uplynulého roku a 30. červnem aktuálního roku.

III. 2
Autor (resp. autorská dvojice) smí v každé ze tří kategorií přihlásit pouze jeden příspěvek. Přihlášeny mohou být také společné příspěvky od maximálně dvou autorů. Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor (resp. autorská dvojice), redakce či třetí osoby, pokud je s tím autor (resp. autorská dvojice) srozuměn.

III. 3
Nositelé ceny z předchozích třech let jsou vyloučeni z účasti v kategorii, ve které byli oceněni.

III. 4
Příspěvky autorů, kteří jsou v daném období členy poroty, se nemohou o ceny ucházet.

 

IV. Porota
IV. 1
O udělení ceny v uvedených třech kategoriích rozhoduje příslušná nezávislá odborná porota složená ze zástupců obou zemí. Každá porota se při své práci řídí jednacím řádem, jenž na návrh Syndikátu novinářů České republiky a DJV schvaluje správní rada ČNFB. Při hodnocení přihlášených příspěvků se poroty řídí Tiskovým kodexem.

IV. 2
Poroty mají nejméně tři členy a jejich počet je vždy lichý.

IV. 3
Členky a členy porot jmenuje správní rada ČNFB na návrh Syndikátu novinářů České republiky a DJV. ČNFB může členy poroty novinářským svazům doporučit.

IV. 4
Členství v porotě je čestné a není nijak honorováno. Je možná náhrada cestovních výloh.

IV. 5
Porota si může vyhradit právo cenu neudělit, pokud přihlášené příspěvky nesplňují požadovaná kritéria. V tomto případě nevzniká žádná povinnost poskytnout odškodnění účastníkům soutěže.

IV. 6
V případě vysokého počtu přihlášených příspěvků v jedné nebo více kategorií může být na návrh Syndikátu novinářů České republiky a DJV jmenována správní radou ČNFB předběžná porota.

IV. 7
Na udělení cen není právní nárok. Rozhodnutí porot jsou konečná. Přezkum jejich rozhodnutí právní cestou je vyloučeno

 

V. Udílení cen
V. 1
Vyhlášení výsledků soutěže zajišťuje ČNFB. O udělení ceny budou informování pouze autoři oceněných děl a výsledek soutěže nebude sdělován účastníkům soutěže jednotlivě.

V. 2
Udílení cen proběhne v návaznosti na výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra.

VI. Harmonogram soutěže
VI.1

Vyhlášení soutěže: 1. května 2019

VI.2.
Uzávěrka přihlášek: 30. června 2019

VI.3
Udílení cen: 1. listopadu 2019

VII. Autorská práva
ČNFB hodlá vybrané přihlášené příspěvky zveřejnit ve sborníku prací, v online galerii a/nebo na své internetové stránce a používat je v souladu s předmětem své činnosti, zejména pro studijní a prezentační účely. Za tímto účelem bude ČNFB jednat s autory a majiteli práv k těmto příspěvkům o poskytnutí bezúplatné licence pro takové použití příspěvků.

VIII. Platnost statutu
Statut Česko-německé novinářské ceny byl schválen na návrh Syndikátu novinářů České republiky a DJV správní radou Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního fondu  (ČNFB) dne 26. 3. 2019. Tento statut platí pro realizaci Česko-německé novinářské ceny 2019.

 

 

Soubory ke stažení

Statut 2019 CZ [212 kB]