Statut česko-německé novinářské ceny 2024

Preambule

Veden snahou podpořit českojazyčné a německojazyčné novinářky a novináře, kteří bez předsudků a diferencovaně informují o sousední zemi a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi občany České republiky a Spolkové republiky Německo, vypisuje Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond (ČNFB), ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR a Německým svazem novinářů (DJV) Česko-německou novinářskou cenu.

I. Kritéria udělení ceny

Ceny budou uděleny nejlepším publikovaným novinářským počinům, které nad rámec běžného zpravodajství osvětlují dění a události v jedné či druhé zemi, vzájemné vztahy nebo soužití jejich obyvatel v Evropě.

Příspěvky, které jsou založeny na vlastních rešerších autora přímo v terénu, by měly u veřejnosti probouzet zájem o sousední zemi, rozšiřovat poznání její společnosti, politiky, hospodářství, dějin a kultury a přibližovat každodenní život lidí na druhé straně hranice.

II. Kategorie cen a jejich výše

Cena bude udělena v kategoriích text, audio a multimédia. V každé ze tří kategorií bude oceněn pouze jeden příspěvek v českém a jeden příspěvek v německém jazyce. Příspěvek musí být poprvé zveřejněn mezi 1. 7. 2023 a 30. 6. 2024.

II.1 Kategorie text

Oceněn bude nejlepší textový příspěvek, zveřejněný v tištěném médiu nebo na internetu. Vítězný příspěvek získá finanční odměnu ve výši 2000 euro.

II.2 Kategoarie audio

Oceněn bude nejlepší audio příspěvek, zveřejněný v rozhlasovém vysílání nebo na internetu. Délka příspěvků nesmí přesáhnout 55 minut. Vítězný příspěvek získá finanční odměnu ve výši 2000 euro.

II.3 Kategorie multimédia

Oceněn bude nejlepší televizní či multimediální příspěvek, odvysílaný v televizi nebo zveřejněný na internetu. Délka příspěvků nesmí překročit 60 minut. Vítězný příspěvek získá finanční odměnu ve výši 2000 euro.

II.4 Zvláštní cena Mileny Jesenské

Zvláštní cenou Mileny Jesenské bude vyznamenán jeden český nebo jeden německý příspěvek, věnující se zvláště přínosným způsobem aktuálnímu dění a tématům jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění či tolerance mezi obyvateli obou zemí a jejich soužití v Evropě. Touto Zvláštní cenou mohou být oceněny příspěvky ze všech tří výše uvedených kategorií. O Zvláštní cenu není možné se přímo ucházet. Vítězný příspěvek získá finanční odměnu ve výši 2000 euro.

II.5

Ceny v jednotlivých kategoriích budou zdaněny dle příslušných zákonů České republiky.

III. Přihlašování příspěvků do soutěže

III.1

Přihlášené příspěvky musí být poprvé zveřejněny v českojazyčném nebo německojazyčném médiu v období mezi 1. červencem uplynulého roku a 30. červnem aktuálního roku.

III.2

Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, redakce či jiná osoba. Do každé ze tří kategorií smí autor/redakce/jiná osoba přihlásit maximálně dva příspěvky stejného autora. Přihlášeny mohou být také společné příspěvky více autorů.

III.3

Laureáti, kteří ocenění získali v předchozích třech ročnících, jsou vyloučeni ze soutěže ve stejné kategorii, v níž byli oceněni.

III.4

Členové poroty se o cenu ucházet nemohou.

IV. Porota

IV.1

O udělení ceny rozhoduje v každé kategorii příslušná nezávislá odborná porota složená ze zástupců obou zemí. Každá porota se při své práci řídí jednacím řádem, jenž na návrh Syndikátu novinářů České republiky a DJV schvaluje ČNFB. Při hodnocení přihlášených příspěvků se poroty řídí Tiskovým kodexem.

IV.2

Poroty mají nejméně tři členy.

IV.3

Členky a členy porot jmenuje ČNFB na návrh Syndikátu novinářů České republiky a DJV. ČNFB může členy poroty novinářským svazům doporučit.

IV.4

Členství v porotě je čestné a není nijak honorováno. Náhrada cestovních výloh spojených s činnosti poroty je možná.

IV.5

Porota si může vyhradit právo cenu neudělit, pokud přihlášené příspěvky nesplňují požadovaná kritéria. V tomto případě nevzniká žádná povinnost poskytnout odškodnění účastníkům soutěže.

IV.6

V případě vysokého počtu přihlášených příspěvků v jedné nebo více kategorií může být na návrh Syndikátu novinářů České republiky a DJV jmenována ČNFB předběžná porota.

IV.7

Na udělení ceny není právní nárok. Rozhodnutí porot je konečné. Přezkum rozhodnutí právní cestou je vyloučen.

V. Udílení cen

V.1

Vyhlášení výsledků soutěže zajišťuje ČNFB. O udělení ceny budou informování pouze autoři oceněných děl a výsledek soutěže nebude sdělován účastníkům soutěže jednotlivě.

V.2

Udílení cen proběhne v návaznosti na výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra.

VI. Harmonogram soutěže

VI.1

Vyhlášení soutěže: 1. května 2024

VI.2

Uzávěrka přihlášek: 30. června 2024

VI.3

Udílení cen: 22. listopadu 2024

VII. Autorská práva

ČNFB hodlá vybrané přihlášené příspěvky zveřejnit ve sborníku prací, v online galerii a/nebo na své internetové stránce a používat je v souladu s předmětem své činnosti, zejména pro studijní a prezentační účely. Za tímto účelem bude ČNFB jednat s autory a majiteli práv k těmto příspěvkům o poskytnutí bezúplatné licence pro takové použití příspěvků.

VIII. Platnost statutu

Statut Česko-německé novinářské ceny byl schválen na návrh Syndikátu novinářů České republiky a DJV Česko-německým fondem budoucnosti, nadačního fondu (ČNFB), dne 18. 3. 2024. Tento statut platí pro realizaci Česko-německé novinářské ceny 2024.