Zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“.

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

Správce Vašich osobních údajů:
Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, Železná 24, 110 00 Praha 1, IČO: 67776841, Tel.: 283 850 512

Roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) nemá Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond zřízenou.

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujícím interním registru osobních údajů. V rámci tohoto interního registru osobních údajů jsou uvedeny tyto informace:

 • Účel zpracování
 • Kategorie subjektů údajů pro každý účel zpracování
 • Kategorie osobních údajů pro každý subjekt údajů
 • Kategorie příjemců osobních údajů (pokud jsou)
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Plánovaná doba zpracování
 • Kategorie zdrojů osobních údajů

Zpracování osobních údajů externích subjektů údajů je prováděno pro tyto účely

 1. Podporované projekty Česko-německého fondu budoucnosti
  1. Rozsah kategorií subjektů údajů je dán požadavky pro žádost o poskytnutí finančního příspěvku, resp. relevantní smlouvou a jejími podmínkami
  2. Rozsah osobních údajů je uveden v relevantní žádosti, resp. podmínkách pro žadatele
  3. Kategorie příjemců těchto osobních údajů jsou kontrolní orgány ze zákona, resp. dokumentace, které je v souladu s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku publikována.
  4. Právními základy zpracování jsou uzavření a plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, resp. souhlas se zpracováním osobních údajů.
  5. Plánovaná doba zpracování osobních údajů je dána podmínkami jednotlivých projektů, za kterých je finanční podpora poskytována, resp. zákonná doba archivaci dokumentů (včetně osobních údajů)
  6. Zdrojem osobních údajů jsou přímo subjekty údajů, resp. třetí strany (příjemci finančního příspěvku)
 2. Dodavatelé Česko-německého fondu budoucnosti
  1. Rozsah kategorií subjektů údajů je dán možnými typy dodavatelů – právnické osoby (zástupci), podnikající fyzické osoby
  2. Rozsah osobních údajů je dán minimálním rozsahem potřebným pro jejich identifikaci nutnou pro uzavření a plnění smlouvy
  3. Kategorie příjemců těchto osobních údajů jsou kontrolní orgány ze zákona
  4. Právními základy zpracování jsou uzavření a plnění smlouvy a plnění právní povinnosti.
  5. Plánovaná doba zpracování je dána dobou jednotlivých obchodních případů, resp. relevantních účetních zápisů a zákonnou dobu jejich archivace.
   Zdrojem osobních údajů jsou přímo subjekty údajů
 3. Vedení účetnictví a archivace Česko-německého fondu budoucnosti
  1. Rozsah kategorií subjektů údajů je dán zákonem o účetnictví, daňovými zákony a zákonem o archivaci
  2. Rozsah osobních údajů je dán minimálním rozsahem uvedeným v rámci jednotlivých účetních případech a vychází z výše uvedených zákonů
  3. Kategorie příjemců těchto osobních údajů jsou kontrolní orgány ze zákona
  4. Právními základy zpracování jsou plnění právní povinnosti.
  5. Plánovaná doba zpracování je dána dobou uložení účetních dokumentů ze zákona Zdrojem osobních údajů jsou přímo subjekty údajů prostřednictvím ostatních účelů zpracování
 4. Komunikace a marketing
  1. Rozsah kategorií subjektů údajů je omezen na partnery a žadatele, resp. subjekty, kterým jsou zasílány výroční zprávy a „newslettery“
  2. Rozsah osobních údajů je dán minimálním rozsahem potřebným pro plnění tohoto účelu
  3. Kategorie příjemců těchto osobních údajů jsou kontrolní orgány ze zákona
  4. Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
  5. Plánovaná doba zpracování je dána trváním uděleného souhlasu, resp. roční aktualizací relevantních seznamů.

Zpracování osobní údaje interních subjektů údajů je popsáno interní Směrnicí ochrany osobních údajů.

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
 • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR
 • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním
 • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR

Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem. Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete provést v písemné podobě stejným způsobem, jako při uplatnění jakéhokoliv jiného Vašeho práva z titulu nařízení GDPR.